نام گروه

محورها و موضوعات

 

 

تعلیم و تربیت

·         میز مطالعات تربیت کودک

·         میز مطالعات مسجد

·         میز مطالعات آموزش و پرورش

·         میز مطالعات آموزش عالی

 

 

مطالعات اجتماعی و سبک زندگی

·         میز حکمرانی جهادی

·         میز مطالعات سلامت

·         میز مطالعات گردشگری

·         میز مطالعات سلامت اداری

 

 

 

هویت ایرانی اسلامی

·         میزایران فرهنگی

·         میز محیط شناسی و آمایش سرزمین

·         میز معماری کالبدهای اجتماعی شهری

·         میز الگوی پیشرفت

·         میز روستا شناسی و عشایرپژوهی

·         میز مرزشناسی زیستی

 

 

 

 

فضای مجازی

·         میزمرجع‌سازی و قهرمان‌سازی

·         میز کتاب و صنعت نشر

·         میز اقتصاد و صنایع خلاق

·         میز جریان‌سازی رسانه‌ای

·         میز نقد هنر و رسانه

 

 

 

 

هنر و رسانه

·         میزمرجع‌سازی و قهرمان‌سازی

·         میز کتاب و صنعت نشر

·         میز اقتصاد و صنایع خلاق

·         میز جریان‌سازی رسانه‌ای

·         میز نقد هنر و رسانه