«سال 1402 مهار تورم، رشد تولید»

شناخت محیط و درک صحیح از تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش نیاز اولیه و اساسی برای ارائه تحلیل راهبردی است. تحقق اهداف و رسالت اندیشکده ها برای ارائه یک الگوی راهبردی مبتنی بر وضع مطلوب بدون شناخت محیط درونی و بیرونی ممکن نخواهد بود. وضعیت شناسی راهبردی نقطه آغازین حرکت به سمت وضع مطلوب است. بسیاری از سازمان ها و مراکز تصمیم گیر تصور می کنند تنها با گردآوری و ارائه چند شاخص و مولفه می توان ارزیابی متناسبی از محیط پیرامونی سازمان بدست آورد در حالیکه توصیف جامع از وضعیت در ساحت های اجتماعی، فرهنگی نیازمند اگاهی به دانش روزآمد، خلاقیت مبتکرانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و رویکرد بین رشته ای و همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی در سطح گسترده است. بر اساس آنچه ذکر شد، مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در صدد شناخت متدهای پیشرفته برای آگاهی وضعیتی ابعاد و مولفه های اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و خرد برای ارائه یک تصویر جامع از وضعیت شاخص های مورد نیاز سازمان های فرهنگی و اجتماعی است.