میز مسجد

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام حکمرانی مساجد در جمهوری اسلامی ایران

رویکردها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی عرصه مسجد

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه مسجد

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه مسجد

 4. برگزاری نشستهای تخصصی و تجربه نگاری در عرصه مسجد

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران عرصه مسجد

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری عرصه مسجد

پروژه های در جریان:

 1. تجربه نگاری مدرسه مسجدهای موفق

 2. ارزیابی و رتبه بندی مساجد برتر با تمرکز بر شاخصهای تولید شده در حوزه مسجد

 3. وضعیت شناسی  حوزه حضور و فعالیت مردم در مساجد

 4. عملیاتی سازی مرحله اول طرح شبکه اجتماعی مسجد محور

 5. عملیاتی سازی مرحله اول طرح پشتیبانی تربیتی مسجدمحور

 6. روایت ۱۰۰ ساله جايگاه مسجد در ساختارهاي حاكميتي و مردمي

مسئول میز
اعضای هیئت اندیشه ورز میز مسجد

مطالب مرتبط با میز