میز مرجع سازی و قهرمان سازی

   • معرفی میز:

   قهرمانان و ابرقهرمانان در حوزه‌ی هنر و رسانه، در خط‌مقدم پیش‌برد اهداف راه‌بردی و مهم از منظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند؛ چراکه آن‌ها می‌توانند با قابلیت‌ها، تصمیم‌ها، کنش‌ها، واکنش‌ها و… مخاطب را با خود هم‌راه ساخته و بر ذهن و روان او تاثیرگذارند. دنیای غرب خصوصاً هالیوود از دیرباز و نزدیک به یک سده با تکیه بر این موضوع و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فراوان قهرمان‌ها و ابرقهرمانان، اقدام به فرهنگ‌سازی کرده و امروزه این مهم از اهمیت بیش‌تری نیز برخوردار است. در واقع اسطوره‌های مدرن، اهداف متنوع ایدئولوژیک از منظر مطالعات فرهنگی را محقق می‌سازند. در این میان میز مرجع‌سازی و قهرمان‌سازی اندیشکدهی هنرو رسانه‌ی مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا با انجام پژوهش‌های متعدد من‌باب چه‌گونگی ساخت قهرمان و ابرقهرمان در هنر و رسانه و وضعیت‌شناسی راهبردی این حوزه، به دنبال شتاب‌دهی تولید و مصرف تولیدات قهرمان‌محور در  تمام سطوح، با تاکید بر بکارگیری ظرفیتهای بومی و مردمی است.

   • محورها و موضوعات میز:
   • وضعیت‌شناسی قهرمان و ابرقهرمان در هنرو رسانه
   • تولید دانش‌بنیان قهرمان و ابرقهرمان
   • بازشناخت قهرمانان بومی و محلی با تاکید بر پهنه‌های فرهنگی کشور
   • راهبری طرح‌ها و ایده‌های تحولی در حوزه‌ی قهرمان و ابرقهرمان
   •  
   • دستاورها و انتظارات:
   • شناسایی و ارتباط با متخصصان و فعالان حوزه‌ی قهرمان و ابرقهرمان در تمامی عرصه‌های تصویری
   • رصد و تحلیل آثار قهرمان‌محور تولید‌شده در هنرو رسانه
   • شتابدهی تولید آثار قهرمان‌محور در هنر و رسانه
   • جهت‌دهی به فرهنگ مصرف تولیدات قهرمان‌محور در خانواده با تاکید بر حوزه‌ی کودک و نوجوان
مسئول میز

مطالب مرتبط با مـــــــیز