میز صیانت از کاربران

معرفی میز:

از جمله وظایف حاکمیتی در فضای مجازی، تأمین امنیت اطلاعاتی (داده ای) و تأمین امنیت اخلاقی مردم در این فضا است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی اخلاق گرا و دین محور، هم وظیفه عام حاکمیتی حراست از مردم در مقابل هک اطلاعاتشان را دارد (همچنانکه همه دولت ها فارغ از ایدئولوژی حاکم بر آنها موظف به این کار هستند) و هم وظیفه خاص یک حکومت دینی که مراقبت از مردم در مقابل پیام های غیراخلاقی سازمان یافته (اِفساد) است، را بر عهده دارد. میز صیانت از کاربران در اندیشکده فضای مجازی ناظر به تأمین خوراک فکری برای تحقق این هدف طراحی شده است.

محور ها و موضوعات میز:

انجام مطالعات تطبیقی به جهت تجربه کاوی کشورهای دیگر نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا و شرق دور (هند و چین) در مواجهه با آسیب های فضای مجازی و حفاظت از شهروندان خود در برابر این آسیب ها، بومی سازی تجربیات بین المللی، برگزاری نشست های تخصصی، اعلام نظر کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح صیانتی مطرح در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تنظیم کننده مقررات، مانند شورای عالی فضای مجازی، از جمله مأموریت های این میز است.

دستاورد ها و انتظارات میز:

۱- گفتمان سازی و احیای مطالبه گری از مسئولان در خصوص ضرورت صیانت از کاربران و حقوق آنها در فضای مجازی

۲- تبیین چیستی و چگونگی صیانت از کاربران و حقوق آنها در فضای مجازی

۳- هراس ستیزی در خصوص کلیت صیانت از کاربران در فضای مجازی

۴- رساندن دغدغه های مردمی نسبت به طرح های صیانتی فضای مجازی به مسئولان و سیاستگذاران حاکمیتی

۵- ارائه نظر کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح حوزه صیانت از کاربران و حقوق آنها در فضای مجازی

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز