میز شبکه ملی اطلاعات

معرفی میز:

میز معماری شبکه ملی اطلاعات برای مطالعه در خصوص چیستی شبکه ملی اطلاعات و تولید ادبیات عامه فهم در خصوص آن تأسیس شده است. هم اکنون مفهوم شبکه ملی اطلاعات با انبوهی از ابهامات و بلکه با انبوهی از ترس ها آمیخته شده است. ضرورت ابهام زدایی و هراس زدایی از این مفهوم موجب تشکیل این میز در اندیشکده فضای مجازی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا شده است.

محور ها و موضوعات میز:

گفتمان سازی و تبیین چیستی، چگونگی و ضرورت اجرای شبکه ملی اطلاعات مهمترین هدف تشکیل این میز در اندیشکده فضای مجازی ژرفا است. «هراس زدایی» از شبکه ملی اطلاعات، تشریح اجزای آن و روشنگری در مقابل تبلیغات رسانه های مخالف نظام، همچنین ایجاد حس مطالبه گری در مردم ناظر به این موضوع کارویژه و مأموریت این میز است.

دستاورد ها و انتظارات میز:

۱- تبیین مراحل اجرایی و عملیاتی شبکه ملی اطلاعات

۲- مطالبه گری از مسئولان ذی ربط در خصوص شبکه ملی اطلاعات

۳- تولید ادبیات علمی در خصوص شبکه ملی اطلاعات

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز