میز سلامت

معرفی میز:

 • میز سلامت در اندیشکده مطالعات اجتماعی و سبک زندگی با تحلیل وضعیت موجود در نظام سلامت و شناسایی مسیرهای طی شده برای حل مشکلات و مسائل حوزه سلامت، با هم اندیشی و تشکیل هیئت اندیشه ورز و استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی جوانان و نخبگان کشور، خط مشی گذاری های حوزه سلامت، تولید ایده های تحول آفرین و راهبری ایده ها و ورود عملیاتی برای رفع مشکلات حوزه سلامت را با نگاه جهادی و انقلابی پیش می برد. این میز در نظر دارد با ترسیم و تحلیل وضعیت نظام سلامت و ارتباط آن با سایر بخش های جامعه و همراه کردن عمده ذینفعان حوزه سلامت و سیاستگذاران ارشد برای ترسیم نظام سلامت همه جانبه و در تراز انقلاب اسلامی در جهت خط مشی گذاری برای پیاده سازی نگاه چند بعدی به انسان و با در نظر گرفتن اصول و ارزشهای اسلامیو همچنین تولید و عرضه سیاستهای تحول آفرین، انجام پذیر و با قابلیت بالا برای تحقق سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد مردم ایران گام بردارد.

محورها و موضوعات میز:

  1. ترسیم و تحلیل وضعیت نظام سلامت و ارتباط آن با سایر بخش های جامعه
  2. همراه کردن عمده ذینفعان حوزه سلامت و سیاستگذاران ارشد برای ترسیم نظام سلامت همه جانبه و در تراز انقلاب اسلامی
  3. خط مشی گذاری برای پیاده سازی نگاه چند بعدی به انسان و با در نظر گرفتن اصول و ارزشهای اسلامی
  4. تولید و عرضه سیاستهای تحول آفرین، انجام پذیر و با قابلیت بالا برای تحقق سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد مردم ایران
  5. راهبری ایده و اجرای برنامه های عملیاتی برای تامین عدالت در سلامت و دستیابی به جایگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسلامی، انسانی و مدنی و پاسخگویی[۱] و تکریم خدمتگیرندگان نظام سلامت و کاهش محرومیت های بخش سلامت

دستاور ها و انتظارات:

 1. جهت دهی به سیاستها و خط مشی­های حوزه سلامت به میزان ۶۰ درصد.
 2. برقراری ارتباط موثر و تاثیرگذار با ذینفعان و بازیگران کلیدی حوزه سلامت.
 3. دستیابی به جایگاه برتر در میان اندیشکده ها و میزهای حوزه سلامت در ایران از نظر میزان تولیدات (گزارش­ها، خلاصههای سیاستی، تولیدات رسانه­ای و توصیه­های سیاستی)
 4. رصد و تحلیل سیاستها و برنامههای وزارت بهداشت و سایر بخشهای مرتبط با سلامت
 5. ارائه گزینه­های سیاستی در خصوص مسائل و مشکلات نظام سلامت کشور
 6. تحلیل وضعیت سلامت در مناطق محروم
 7. تحلیل جایگاه و عملکرد گروه های جهادی در حوزه بهداشت و درمان
 8. شناسایی و تحلیل شبکه ذینفعان و بازیگران حوزه سلامت
 9. تشکیل و تقویت شبکه علمی و هستههای پژوهشی با دعوت از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه سلامت
 10. تشکیل شبکه قوی رسانهای برای در اختیارگذاشتن محصولات سیاستی
 11. تشکیل هیئت اندیشه ورز در بخش سلامت
 •  
مسئول میز و اعضاء هئیت اندیشه ورز

مطالب مرتبط با میز