میز سلامت اداری

معرفی میز:

  • میز سلامت اداری مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با هدف تسهیل گری در امور اجرایی سلامت و فساد اداری تاسیس شده است. میز فوق الذکر با رصد مستمر کنشگران این عرصه سعی دارد تا بتواند به نحوء مناسب به مسائل و چالش­های این حوزه پاسخ صحیح دهد.

محورها و موضوعات میز:

  • تسهیل کننده اجرایی در حوزه سلامت و فساد اداری
  • رصد مستمر وقایع و برداشت­های سلامت و فساد اداری در کشور
  • پژوهش در حوزه سلامت و فساد اداری

دستاور ها و انتظارات:

    اجرایی کردن و تثبیت کلیه فعالیت های صورت گرفته در عرصه های:

  • قانونی
  • ساختاری
  • فرهنگی
مسئول میز و اعضاء هئیت اندیشه ورز

مطالب مرتبط با میز