«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

میز خانواده

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام خانواده جمهوری اسلامی ایران

رویکرد ها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی عرصه خانواده

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه خانواده

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه خانواده

 4. برگزاری نشستهای تخصصی و تجربه نگاری در عرصه خانواده

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران عرصه خانواده

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری حوزه خانواده

پروژه های در جریان:

 1. تدوین گزارش آماري و وضعیت شناسی خانواده در کشور

 2. تولیدات محتوایی و رسانه ای حوزه خانواده

 3. ارزیابی و رتبه بندی خانواده با تمرکز بر شاخص­های خانواده مطلوب

 4. تدوین طرح توانمندسازی کنشگران عرصه خانواده

 5. تهیه درسنامه توانمندسازی کنشگران حوزه خانواده

 6. عملیاتی سازی دوره توانمندسازی فعالین حوزه خانواده

مسئول میز