میز خانواده

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام خانواده جمهوری اسلامی ایران

رویکرد ها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی عرصه خانواده

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه خانواده

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه خانواده

 4. برگزاری نشستهای تخصصی و تجربه نگاری در عرصه خانواده

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران عرصه خانواده

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری حوزه خانواده

پروژه های در جریان:

 1. تدوین گزارش آماري و وضعیت شناسی خانواده در کشور

 2. تولیدات محتوایی و رسانه ای حوزه خانواده

 3. ارزیابی و رتبه بندی خانواده با تمرکز بر شاخص­های خانواده مطلوب

 4. تدوین طرح توانمندسازی کنشگران عرصه خانواده

 5. تهیه درسنامه توانمندسازی کنشگران حوزه خانواده

 6. عملیاتی سازی دوره توانمندسازی فعالین حوزه خانواده

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز