میز حقوقی و قضایی فضای مجازی

معرفی میز:

  • سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر مسائل نرم فرهنگی مانند محتوا، به قوه قهریه حکومت ها و آنچه که در باب مباحث حقوقی قرار می گیرد نیز مرتبط می شود. میز حقوقی و قضایی دراندیشکده فضای مجازی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با بررسی قوانین و مقررات ملی ومطالعه در تجربیات تقنینی کشورهای دیگر، به دنبال بهینه کردن ساختار حقوقی و قضایی(کیفری) جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی است. نظام حقوقی قضایی ما در امرفضای مجازی، به دلیل نو بودن این پدیده، در حال تطور و تکامل است و اندیشـــــکده فضایمجازی ژرفا با بهره گیری از نظرات صاحبان اندیشه در مطالعات حقوق و جزای سایبری،درصدد است به این روند تطوری کمک کند.

محور ها و موضوعات میز:

۱- جایابی حقوق سایبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- انجام مطالعات تطبیقی در حوزه جزا و جرم شناسی فضای مجازی (ایران و جهان)

۳- بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط در مجلس شورای اسلامی و حضور موثر در روند تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

دستاورد ها و انتظارات:

۱- افزایش آگاهی های عمومی در خصوص حقوق فضای سایبر

۲- ترغیب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های ارتباطات و حقوق به انتخاب موضوعات مرتبط در پایان نامه ها و تحقیقات کلاسی

۳- کمک به تصویب طرح ها و لوایحی هر چه بهتر در دوگانه  منفعت عمومی و حقوق خصوصی ایرانیان

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز