میز تربیت رسانه

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام تربیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

رویکردها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی عرصه تربیت رسانه‌ای

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه تربیت رسانه‌ای

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه تربیت رسانه‌ای

 4. برگزاری نشستهای تخصصی و تجربه نگاری در عرصه تربیت رسانه‌ای

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران عرصه تربیت رسانه‌ای

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری حوزه تربیت رسانه‌ای

پروژه های در جریان:

 1. تدوین گزارش آماري و وضعیت شناسی سواد رسانه­ای و تربیت رسانه‌ای در کشور

 2. تولیدات محتوایی و رسانه­ای حوزه تربیت رسانه‌ای

 3. تدوین شاخص­های مطلوب رسانه تربیتی

 4. تدوین طرح توانمندسازی کنشگران عرصه تربیت رسانه‌ای

 5. تهیه درسنامه توانمندسازی کنشگران حوزه تربیت رسانه‌ای

 6. عملیاتی سازی دوره توانمندسازی فعالین حوزه تربیت رسانه‌ای

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز