میز مدرسه (آموزش و پرورش)

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

رویکردها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی در عرصه آموزش و پرورش

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه آموزش و پرورش

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه آموزش و پرورش

 4. برگزاری نشست های تخصصی و تجربه نگاری در عرصه آموزش و پرورش تجربانه

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران در عرصه آموزش و پرورش

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری در عرصه آموزش و پرورش

پروژه های در جریان:

 1. وضعیت شناسی کلان حوزه آموزش و پرورش

 2. تجربه نگاری وضعیت مدارس و گروه های جهادی تربیتی کشور

 3. طراحی و اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی کلان آموزش و پرورش (در راستای سامانه رتبه بندی)

 4. پیگیری اجرای پایلوت طرح سامانه تلفیقی

 5. روایت پیشرفت آموزش و پرورش و آینده مدارس ایران

مسئول میز
اعضای هیئت اندیشه ورز میز آموزش و پرورش

مطالب مرتبط با مـــــــیز