میز دانشگاه (آموزش عالی)

ماموریت اصلی:

 • کارآمدسازی نظام حکمرانی آموزش عالی و علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

رویکردها و اقدامات:

 1. وضعیت شناسی کلان و راهبردی عرصه آموزش عالی و علم و فناوری

 2. تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی در عرصه آموزش عالی و علم و فناوری

 3. تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی در عرصه آموزش عالی و علم و فناوری

 4. برگزاری نشستهای تخصصی و تجربه نگاری در عرصه آموزش عالی و علم و فناوری

 5. شبکه سازی و توانمندسازی کنشگران عرصه آموزش عالی و علم و فناوری

 6. آینده پژوهی و آینده نگاری حوزه آموزش عالی و علم و فناوری

پروژه های در جریان:

 1. تدوین و اجرایی سازی طرح توانمندسازی کنشگران و مدیران راهبردی حوزه آموزش عالی و علم و فناوری

 2. ارزیابی و رتبه بندی دانشگاههای اصلی کشور با تمرکز بر شاخصهای منتخب حوزه آموزش عالی

 3. طرح تدوین شاخص های شایستگی های مدیران دانشگاهی بر اساس اسناد بالادستی

 4. برگزاری نشستهای تخصصی روایت تجربه های جهادی علم و فناوری

 5. گزارش تخصصی روایت قرن حوزه آموزش عالی

 6. وضعیت شناسی راهبردی حوزه آموزش عالی

مسئول میز
اعضای هیئت اندیشه ورز میز آموزش عالی

مطالب مرتبط با مـــــــیز