ماموریت های مرکز

  • وضعیت شناسی کلان و راهبردی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  •  تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • برگزاری نشستهای تخصصی و اندیشه ورزی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • شبکه سازی و توانمندسازی نخبگان و اندیشه ورزان در راستای حل مسائل کشور با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • آینده پژوهی و آینده نگاری مسائل و چالشهای ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی