معرفی مرکز

مرکز مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی ژرفا با انجام تحقیقات در زمینه وضعیت شناسی، مطالعات راهبردی، آینده پژوهی، پیامدسنجی و سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی کشور با تاکید بر بکارگیری ظرفیتهای بومی به دنبال رفع چالشها و مسائل کشور و تحقق حکمرانی کارآمد اسلامی ایرانی می باشد و با تمرکز بر تدوین اسناد راهبردی و نظام نامه ها، وضعیت شناسی راهبردی ، طراحی نظام های شاخص و رتبه بندی و طراحی و اجرایی سازی ایده های تحولی با تاکید بر حیطه های فرهنگی اجتماعی کشور به کنشگری در زیست بوم اندیشگاهی کشور میپردازد. مرکز مطالعات راهبردی ژرفا دارای مجوز اصولی مرکز پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۲ میباشد.