«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

ایده های تحولی عبارتند ازراهکارهای خلاقانه و اجتماعی برای حل مسائل که مبتنی بر بهره گیری از ظرفیتهای بومی و مردمی با تاکید بر ملاحظات وضعیت شناسی در چارچوب تحقق چشم اندازها و سیاستهای ملی طرح میگردد. فرآیند تدوین و اجرایی سازی ایده تحولی شامل مراحل انتخاب مساله راهبردی، بررسی اسناد و سیاستهای بالادستی پیرامون مساله، بررسی پژوهشها و مطالعات نظری ، بررسی اقدامات و طرح های پیشین ، وضعیت شناسی مساله راهبردی ، تحلیل و آسیب شناسی مساله راهبردی به منظور ارائه ایده تحولی، شکل گیری خلاقانه ایده، تدوین اولیه ایده تحولی، تصحیح و تکمیل ایده تحولی با مشارکت خبرگان و صاحبنظران از طریق شورای نهادی و هیئت اندیشه ورز، شناسایی ظرفیتهای عملیاتی سازی و نگاشت نهادی و پیگیری جهت عملیاتی سازی ایده های تحولی میباشد.