اندیشکده تعلیم و تربیت

معرفی اندیشکده و محورها و موضوعات اصلی:

اندیشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، در راستای کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت در محورهای مختلف تربیتی و آموزشی به سیاست پژوهی، وضعیت شناسی، مطالعات راهبردی، آینده پژوهی، تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی میپردازد. بر اساس بررسی اسناد بالادستی کشور و مطالعات پژوهشی پشتیبان، بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی، نهادهای مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در قالب نهادهای اصلی، فرعی رسمی و فرعی غیر رسمی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

بر اساس تقسیم بندی انجام شده و بر اساس اولویت های کشور، نهادهای زیر به عنوان مراکز اصلی موثر در تعلیم و تربیت و آموزش عمومی در نظر گرفته است که هر کدام از این موارد به عنوان یک میز مطالعاتی در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا مشغول به فعالیت میباشد و تا کنون کارگروه‌های زیر تشکیل شده‌اند:

دستاورد ها و انتظارات:

محورهای اصلی برنامه های اندیشکده تعلیم و تربیت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در محورهای تدوین اسناد راهبردی و نظام نامه ها، وضعیت شناسی راهبردی عرصه تعلیم و تربیت، طراحی نظام های شاخص و رتبه بندی در عرصه تعلیم و تربیت و طراحی و اجرایی سازی ایده های تحولی در این حوزه می­باشد که تفصیل این موارد در جدول زیر قابل مشاهده می­باشد.

مسئول اندیشکده و کارشناسان

مطالب مرتبط با اندیشکده